Dijktraject Well: Resultaten ontwerpsessies

Publicatiedatum: 22-12-2020

Onze Maas. Onze veiligheid. Waterschap Limburg werkt samen met het Rijk, provincie en gemeenten aan sterke dijken.
 

Tegelijkertijd we kansen om het Maasdal aantrekkelijker te maken. Bij elke plek kijken we naar oplossingen die passen bij de eigenheid van de omgeving. Dat betekent dat we goed luisteren, maar ook keuzes maken. Met praten alleen worden onze dijken niet veiliger. We gaan de plannen ook uitvoeren.Overlast kunnen we niet voorkomen, wel zo veel mogelijk beperken. Met het oog op de
toekomst bouwen we zo samen aan een goede hoogwaterbescherming.

Dijktraject Well: Resultaten ontwerpsessies

Het waterschap is een aantal onderdelen van het voorkeursalternatief nader aan het uitwerken. Het gaat om de aansluiting op hoge grond bij De Paad, de kering vanaf de N270 naar de Kasteellaan, maatwerk bij het kasteel, en de muur van de begraafplaats.
Voor de aansluiting op hoge grond bij De Paad west is een bijeenkomst geweest met bewoners van wie de percelen direct geraakt worden.

In die bijeenkomst zijn voor hen belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp besproken. De bewoners gaven bijvoorbeeld aan graag hun perceelsgrenzen gerespecteerd te zien, en de privacy van hun tuin te willen bewaren. Er spelen ook belangen zoals van Rijkswaterstaat voor behoud van winterbed, en het belang van het waterschap voor beperking van het aantal coupures.


Het ontwerpteam gaat met al deze belangen aan de slag, door meerdere varianten te ontwerpen. Aan de oostzijde van De Paad heeft nog geen afstemming met bewoners plaatsgevonden. Door Corona moet alles digitaal, en daar zijn niet alle bewoners goed bekend mee. 
We zoeken samen met hen naar een manier om toch hun inbreng mee te kunnen nemen in het ontwerp.


Bij de Kasteelsehof was in het voorkeursalternatief een zoekopdracht opgenomen om de kering zoveel mogelijk naar het zuiden te leggen. Dat is een lastig vraagstuk, gezien de recent gerealiseerde woningen van de Kasteelsehof. Rijkswaterstaat wil daar zoveel mogelijk
winterbed behouden, en de historie van het kasteel als waterburcht maakt een vrije ligging in de groene rivier logisch. De bewoners houden graag hun vrije zicht over de groene rivier. Deze belangen moeten goed afgewogen worden, waarvoor het waterschap met alle belanghebbenden in gesprek is.

Dan zijn er nog het Rijksmonumentale kasteel en de begraafplaatsmuur, waarvan de versterking onderzocht wordt in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed, Gelders Genootschap en gemeente Bergen. Onderzoek naar de bouwhistorisch en archeologisch waarden, en daarbij best passende versterkingsmaatregel, worden momenteel opgezet.

Overige berichten

- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst
- Column Pierre Linssen: Mijn favoriete meester van toen; Piet van Osch!
- Maaspark Well - Inloopmiddag en -avond 27 September
- Rondleiding Historische Molenroute Well