Dijkversterking

Publicatiedatum: 26-10-2020

Well werkt met ontwerpsessies enkele plekken verder uit

In juli dit jaar informeerden Waterschap ons over het ontwerp voorkeursalternatief (VKA) via de nieuwsbrief en een artikel in het Wèlls Krèntje.

Het VKA heeft samen met de milieueffectrapportage ter inzage gelegen. Vanuit Well werden er 13 zienswijzen ingediend. Ook hebben we adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage en gemeente Bergen ontvangen.

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het voorkeursalternatief vastgesteld. Ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steunt de tracékeuze voor dijkverlegging (Groene Rivier) in Well uit het voorkeursalternatief. Daarmee is de weg vrij om een bestuursovereenkomst voor te bereiden en toe te werken naar de definitieve voorkeursbeslissing van de minister om de planuitwerking te starten. Die mijlpaal volgt naar verwachting in het voorjaar van 2021.

Tot die tijd gaat het Waterschap aan de slag met ontwerpsessies op een aantal plekken met direct betrokkenen, Rijkswaterstaat en gemeente Bergen. De verschillende plekken zijn:

  • de bescherming van het kasteel,
  • de ligging van de dijk bij Kasteelse hof,
  • de wijze waarop de oude begraafplaats in het dorp wordt beschermd,
  • de precieze inpassing van de hoge grond aan de Paad.

Ook de benodigde hoogte van de dijk is onderwerp van nadere studie. Dijkversterkingsteam Well van het waterschap houdt zich de komende periode hoofdzakelijk met deze opgaven bezig.

In de ontwerpsessies brengen we de verschillende belangen in beeld en kijken we gezamenlijk of er tot een gedragen tracékeuze kan worden gekomen. Betrokkenen krijgen hierover persoonlijk bericht. Resultaten die alle bewoners aangaan worden per nieuwsbrief en via de website kenbaar gemaakt. Het is de bedoeling om al deze zaken uitgewerkt te hebben en in het voorjaar van 2021 te starten met de planuitwerking. De eerder aangekondigde werkzaamheden voor de planuitwerking (keukentafelgesprekken, precieze ontwerpen) volgen na het besluit van de minister.

Overige berichten

- Rondleiding Historische Molenroute Well
- De Groene Rivier geeft de Maas ruimte en laat natuur en landbouw samenkomen
- Kleedjesmarkt (helaas) het alternatief voor de rommelmarkt van KVW in 2021
- OPROEP voor jouw foto's van juli 2021.
- Nazorgfase Hoogwater (2)
- Extra Afvalinzameling
- Nazorgfase Hoogwater (1)
- Well op het Jeugdjournaal
- Hou vol allemaal!
- update: Gemeente Bergen: Hoge waterstand van de Maas
- Column Pierre Linssen: "Milou, ons logeetje"
- Hoog water in Well
- Gemeente Bergen adviseert bewoners van Well om te evacueren
- Informatiebijeenkomst dijkversterking Well
- Column Pierre Linssen: "Zeg het met bloemen"