Informatiebijeenkomst dijkversterking op 9 maart

Publicatiedatum: 16-01-2020

Het waterschap organiseert een voorlichtingsbijeenkomst om u goed te informeren over de ontwikkelingen.

Voor dijkversterking Well zijn de afgelopen periode de verschillende alternatieven tegen elkaar afgewogen, en ligt er nu een concept voorkeursalternatief, waarin het tracé en het type kering is gekozen. Dit voorkeursalternatief  komt eind eerste kwartaal , ter inzage te liggen, samen met het Milieueffectrapport (MER). Tijdens die ter inzageperiode kan formeel op de stukken worden gereageerd met een zienswijze. Een ieder kan aangeven wat men mist in de aanpak van de m.e.r.-procedure , vragen of opmerkingen meegeven over de onderzoeksmethodiek of de wijze van selectie van kansrijke alternatieven.
Ook wordt de commissie MER om advies gevraagd.

Informatiebijeenkomst op 9 maart

Om u hier goed over te informeren, organiseren wij op 9 maart een bijeenkomst waarin wij u informeren over de procedure en u ons kaartmateriaal kunt bekijken. Nadere informatie zoals tijdstip en locatie volgt nog via deze nieuwsbrief en onze website.

Wat is een milieueffectrapportage?

In Nederland hechten we veel waarde aan het milieu en de omgeving. Om te voorkomen dat het milieu en uw omgeving te sterk worden aangetast bij grote infrastructurele projecten krijgen deze een volwaardige plek in de besluitvorming. Dit doen we met het instrument milieueffectrapportage.
In 2018 is hierin de eerste stap gezet met de NRD, Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Kort gezegd geeft een NRD aan wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. Een NRD geeft inzicht in de achtergronden van de dijkversterkingsopgave, de opgave voor dijkverlegging en de beekherstelopgave. Daarnaast zijn de alternatieve dijktrajecten opgenomen die in onderzoek zijn. NRD’s geven antwoord op vragen als: Waarop moet het onderzoek zich richten? Mist u een alternatief? En, wat kan zelfs helemaal buiten beschouwing blijven? Deze informatie is nodig om vervolgens een voorkeursalternatief op te stellen. De NRD Well heeft in maart 2018 ter inzage gelegen.
De tweede stap is de MER, de milieueffectrapportage met het voorkeursalternatief. In het MER worden de milieugevolgen van de verschillende alternatieven met elkaar vergeleken. Op deze manier krijgen we vooraf kennis over de gevolgen voor het milieu van het project en van de alternatieven. Milieueffectrapporages geven antwoord op vragen als: zijn alle milieubelangen,  zoals we in de NRD hebben afgesproken, goed meegenomen en afgewogen om te komen tot het voorkeursalternatief? Dit staat centraal bij de procedure met de ter inzage legging die we eind eerste, begin tweede kwartaal verwachten. 

Vervolgtraject

Alle zienswijzen die tijdens de ter inzagelegging binnenkomen, worden gebundeld en beantwoord in een reactienota VKA. De reactienota wordt samen met het advies van de commissie MER voorgelegd aan het bestuur van het waterschap. Het bestuur van het waterschap neemt een besluit over het VKA.
Na vaststelling van het voorkeursalternatief volgt de planuitwerkingsfase. Hierin wordt het ontwerp met de ligging en grondbeslag van de kering in meer detail duidelijk. Deze fase wordt afgerond met het opstellen en terinzagelegging van het Ontwerp Projectplan Waterwet.

Overige berichten

- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april
- Koningsdag 2024: Opening Rotonde
- Prachtige Docu 'Dorp vol bloemen' op filmkanaal Archief Well
- Jaarlijkse Bingomiddag Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Presentatie Archief Well: Wellse winkeliers en ondernemers
- Hommage aan de bomen.
- Nieuwe locatie kermis Well
- Herdenkingsdienst goed bezocht
- Column Pierre Linssen: Voortgang Rotonde Well
- Herdenkingsdienst Wellse oorlogsslachtoffers
- Ontmoetingspunt Well: Ennen hieële del kèèls uut Well
- Sjaak en Jan uitgeroepen als KBO prins en adjudant
- Nieuws vanuit commissie Kermis Well
- Plannen voor woningbouw in Well