Ons dörpke Well

De Groene Rivier

De opgave in Well

De huidige dijken bij Well beschermen de woonkern van het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken en de Kamp. De dijken bestaan uit een combinatie van een groene en een harde kering met demontabele delen. De situatie in Well is bijzonder omdat in Oud Well de harde kering door de tuinen van bewoners gaat. Ook raken de plannen ondernemers in het gebied.

Op dit moment zijn de dijken niet hoog en sterk genoeg om Well ook in de toekomst goed te beschermen tegen hoogwater. De dijken zullen dus aanzienlijk verhoogd moeten worden. Dit gebeurt op een zo veilige en aantrekkelijk mogelijke manier. Tegelijkertijd wil het waterschap het gebied op de juiste manier inrichten, waarbij rekening wordt gehouden met de kwaliteiten in het gebied.

Naast het versterken van de dijken is in Well ook onderzocht of de dijk verlegd kan worden. Specifiek werd onderzocht of de Oude Maasarm, tussen de kernen Oud Well, Elsteren en de Paad, bij hoogwater weer kan gaan mee stromen. Dit alles komt nu samen in het project:

De Groene Rivier Well.

Projectupdate November 2023

Ontwerpvoortgang Kasteelzijde Oud Well
In de afgelopen weken heeft een van onze landschapsarchitecten diverse presentaties gegeven over de historische ontwikkeling van kasteel Well, zijn omgeving en de varianten voor de dijken aan de zuidoostzijde van het kasteel. In verschillende bijeenkomsten hebben we gesproken met Emerson College, de Rijksdienst Cultuur en Erfgoed (RCE), de monumentencommissie van de gemeente Bergen, direct omwonenden en de omgevingswerkgroep. Na de presentatie zijn we met elkaar in gesprek gegaan en was er voor iedereen ruimte om voorkeuren en wensen in te brengen. Dit zijn belangrijke gesprekken want deze bijeenkomsten geven het projectteam richting om te komen tot de voorkeursvarianten voor de dijktracés op deze plek.

Informatie en kaartmaterialen uit dit soort bijeenkomsten verwerken we ook in de digitale werkatlas. Op korte termijn komt er weer een update in de werkatlas.

Vervolg ontwerpproces
Zoals we al in eerdere nieuwsbrieven hebben verteld, zijn er diverse ontwerpsessies geweest in Well. Tijdens deze sessies inventariseren we de wensen en voorkeuren als het gaat om de varianten die nog voorliggen. Alle opgehaalde informatie gebruiken we om te komen tot voorkeursvarianten en verwerken we vervolgens in een Voorlopig Ontwerp. Dit Voorlopig Ontwerp en daarmee ook de voorkeursvarianten, leggen we in december voor aan de stuurgroep ter vaststelling. Hierin zit een bestuurlijke vertegenwoordiging van de projectpartners (Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Gemeente Bergen en Waterschap Limburg).

Op 22 januari 2024 organiseren we in De Buun een informatiebijeenkomst. Dan presenteren we aan u het in december vastgestelde Voorlopig Ontwerp. Een uitnodiging voor deze informatieavond volgt binnenkort. In het eerste kwartaal van 2024 wordt dit voorlopige ontwerp verder uitgewerkt en leggen we het ruimtebeslag vast.

Ook starten we dan met de aanbesteding voor een aannemer voor de uitvoering. De uitvoering van het werk zelf staat pas in 2026 gepland. Informatie hierover zullen we te zijner tijd met u delen via onder andere deze nieuwsbrief.

Piketpalen en hoogtepalen
Op verschillende locaties in Well zijn afgelopen week hoogtepalen geplaatst. Op deze palen gaan we aangeven hoe hoog de dijk of kering op die plek wordt. Binnenkort komen er nog informatiebordjes met QR-code op de palen. Via deze QR-code kunt u dan ter plekke de digitale werkatlas openen. Daarnaast zijn er in diverse achtertuinen van bewoners piketpalen uitgezet. Deze piketpalen geven aan waar de kering in de tuin komt te liggen.

Digitale werkatlas
Heeft u al een kijkje genomen in de werkatlas? In deze werkatlas kunt u per deelgebied het ontwerpproces volgen. De digitale werkatlas is een levend document. In de huidige fase van het project, de planuitwerkingsfase, wordt het voorkeursalternatief steeds verder en gedetailleerder uitgewerkt. Regelmatig wordt de atlas aangevuld en bijgewerkt. Bent u benieuwd hoe de dijk en groene rivier in uw omgeving ingepast worden? En welke keuzes nog gemaakt worden? Kijk dan mee in de digitale werkatlas.

David Heikens projectmanager en senior adviseur watermanagement geeft een toelichting over het project en de plannen:

Volgende week (week 11) starten we met de Planuitwerking voor de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well! Deze gebiedsontwikkeling combineert dijkversterking met dijkteruglegging en de realisatie van een groene rivier, beekherstel en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en brengt een investering met zich mee van €110 mln. De Groene Rivier #Well is een van de systeemmaatregelen langs de Maas en zorgt voor een forse waterstandsdaling van circa 17 cm die effect heeft tot aan Roermond. Voor de instroom van de groene rivier wordt de kruisende provinciale weg N270 op een nieuwe brug gelegd.

Initiatiefnemers van het project zijn het Waterschap Limburg (opdrachtgever), het Ministerie van IenW, de Provincie Limburg en de Gemeente Bergen. Royal HaskoningDHV ondersteunt hen met het ontwerp van de maatregelen, het omgevingsmanagement, de publiekrechtelijke procedures en advisering tijdens de realisatie. Daarbij werken we samen met veenenbosenbosch landschapsarchitecten.

De gebiedsontwikkeling omvat de versterking van bestaande keringen en aanleg van circa 5 km. nieuwe waterkering (deels groen, deels hard met demontabele waterkeringen, een glazen kering, enkele nieuwe coupures, maatwerkoplossingen bij een bungalowpark en bij het monumentale kasteel Well dat buitendijks komt te liggen), herinrichting van het gebied van de groene rivier, een nieuwe brug onder de N270, evacuatieroutes , beekherstel en maatregelen voor herziening van de waterhuishouding.

Zelf ben ik in de Planuitwerking eindverantwoordelijk voor het ontwerp van de gebiedsontwikkeling. Ook zal ik samen met de technisch managers van het waterschap en de omgevingsmanagers het integrale planproces van ontwerp, participatie, procedures en besluitvorming inrichten en uitvoeren. We gaan aan de slag met ervaren mensen op alle disciplines, in een geïntegreerd team van opdrachtgever en adviseurs. Ik heb er heel veel zin in!

David Heikens

Maasarm Ooijen Wansum en daarbij met name het Sohr is een voorbeeld hoe het kan gaan worden.

Op de hoogte:

Via onze website en deze pagina gaan we u de komende jaren op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de groene rivier in Well.