Dijkversterkingen Well

Publicatiedatum: 13-07-2020
Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft het voorkeursalternatief van de dijktrajecten Arcen en Well vastgesteld. Ook minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat steunt de tracékeuze voor dijkverlegging (systeemmaatregel) in Arcen en Well uit het voorkeursalternatief. Daarmee is de weg vrij om een bestuursovereenkomst voor te bereiden en toe te werken naar de definitieve voorkeursbeslissing van de minister om de planuitwerking te starten. Die mijlpaal volgt naar verwachting eind dit jaar. 
 
Zowel in Arcen als in Well zijn de dijken niet sterk en hoog genoeg om de dorpen ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater. Daarom moeten de dijken versterkt worden. Naast het versterken van de dijken onderzocht het waterschap hier in opdracht van het Rijk ook dijkverlegging. Dit noemen we een systeemmaatregel. Dit is nodig om toekomstige hoogwaters op te kunnen vangen. In Arcen gaat het over het verleggen van de kering in Arcen Noord. In Well over het herstellen van de zogenoemde Groene Rivier.
 
Well: sterke dijken en Groene Rivier 
In Well zijn veel gesprekken gevoerd met de omgeving om tot het voorkeursalternatief te komen. Rondom Elsteren en Oud Well komen hogere, sterkere en deels nieuwe dijken. Nieuw Well wordt in de toekomst beschermd tegen het Maaswater met een eigen kering. Hierdoor wordt een oude Maasarm hersteld en ontstaat weer ruimte voor de Maas tussen Oud Well en Nieuw Well. Deze zogenoemde Groene Rivier zorgt daarmee voor het behoud van rivierbed en waterstandsverlagende effecten, die zijn meegenomen in de hoogteopgave van de dijken.

De Groene Rivier is een zogeheten systeemmaatregel en vormt onderdeel van een pakket van maatregelen om Limburg hoogwaterveilig te krijgen. De onderdoorgang van de provinciale weg N270 (de inlaat van de Groene Rivier) wordt op termijn gerealiseerd, mogelijk gekoppeld aan groot onderhoud van de provinciale weg.

De loop van de Wellse Molenbeek wordt aangepast, zodat deze in de Groene Rivier komt te liggen en via natuurgebied De Band uitmondt in de Maas.

Kasteel Well, de Kamp en vakantiepark Leukermeer worden met maatwerk beschermd tegen hoogwater.
Meerdere overheden spelen een rol in de uitwerking. Waterschap, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat proberen in de uitwerking van deze gebiedsontwikkeling zoveel mogelijk de werkzaamheden en communicatie te combineren.
 
Kijk voor de laatste stand van zaken op:
www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-well
 
 

Overige berichten

- Wijziging verkeerssituatie ’t Leuken –De Vissert
- Oude Wellse straatnamen op nieuwe borden
- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof