Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

Publicatiedatum: 13-12-2021

Stichting Leergeld De Stuwwal betaalt, betaalde, voor kinderen die opgroeien met geldzorgen altijd ook schoolgeld en schoolreisjes. Leergeld hoeft dat niet meer te betalen, want dat betaalt de school nu zelf. Daar is een wet voor.

Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Kort samengevat komt deze wet erop neer dat uw kind niet meer uitgesloten mag worden van activiteiten die door de school georganiseerd worden zoals excursies, reizen, extra lesaanbod etc. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt mag uw kind meedoen.
Dit geldt voor zowel basis- als middelbare scholen. De school van uw kind hoort u hierover te informeren. Dit kan bijvoorbeeld via de schoolgids.

In eerdere schooljaren kon u via Leergeld De Stuwwal (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage vergoed krijgen. Het geld door Leergeld rechtstreeks aan de school betaald. Omdat uw kind door de nieuwe wet aan door school georganiseerde activiteiten mee mag doen, ook als u niet betaalt, is het niet meer nodig dat Leergeld betaalt. Er kunnen bijzondere situaties zijn waarbij het goed is om met Leergeld De Stuwwal te overleggen. Medewerkers kunnen met u meedenken en u mogelijk verder helpen.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021
De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) is al per 1 augustus 2021 aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Scholen worden verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids en het schoolplan. De wetswijziging gaat over categorie IV: activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, georganiseerd door het bevoegd gezag.

Wat is het doel van de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage?
Het doel van deze wet is om een eind te maken aan het uitsluiten van leerlingen van activiteiten of programma’s die door de school worden georganiseerd, als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Wat verandert er met deze nieuwe wet?
Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Voorbeelden zijn schoolreisjes en langdurige extra activiteiten, zoals aanvullend sportaanbod of dans- en muzieklessen en tweetalig onderwijs.

Het wetsvoorstel regelt ook dat scholen expliciet in de schoolgids vermelden dat het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage niet leidt tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Veelgestelde vragen over de wetswijziging

Heeft de wet vrijwillige ouderbijdrage consequenties voor het schooljaar 2021/2022?
Vanaf 1 augustus 2021 zal de inspectie toezien op de nieuwe wet. In schooljaar 2020/2021 hebben de scholen zich er al op kunnen voorbereiden.

Mogen ouders weigeren de vrijwillige ouderbijdrage te betalen, ook als ze dit financieel gezien wel kunnen betalen?
Het gaat om een vrijwillige ouderbijdrage. Ouders die de bijdrage niet willen betalen, hoeven geen reden op te geven of inzicht te geven in hun financiële situatie.

Waarom zouden ouders de vrijwillige ouderbijdrage betalen als zij daartoe niet verplicht zijn?
Deze bijdrage wordt betaald omdat veel ouders het extra aanbod waardevol vinden en het belangrijk vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden. De ervaring is dat het overgrote deel van de ouders de vrijwillige ouderbijdrage betaalt, ook in die situaties waarin scholen heel helder zijn dat ze niemand uitsluiten. Ook als het om langdurige extra-curriculaire activiteiten gaat.

Overige berichten

- De collecte resultaat Goede Doelen Week Well bekend.
- Bloemrijke dijken, het nieuwe fleurige landschap in Well? In Nederland?
- Nieuwe opvang voor zwerfdieren
- Ontmoetingspunt Well
- GDWW
- Iedereen direct informatie bij een noodsituatie: ook aan de grens
- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.