Bestemmingsplan Lammerskamp vastgesteld.

Publicatiedatum: 10-11-2016

Gemeenteblad 664, 10 november 2016, vaststelling bestemmingsplan ‘’Woningbouw Lammerskamp, Well’

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 1 november 2016 het bestemmingsplan ‘Woningbouw Lammerskamp, Well’  met IDN ‘NL.IMRO.0893.BP15022LAONGWEL-VA01’ vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft de locatie Lammerskamp in Well. Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 16 tot 20 woningen mogelijk.

Inzage
Bestemmingsplan ‘Woningbouw Lammerskamp, Well’ bestaat uit regels, analoge verbeelding, toelichting en daarbij horende bijlagen. Het bestemmingsplan ligt van donderdag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 december 2016 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken, zonder afspraak, inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt het digitale plan ook inzien via deze PDF pagina en op de website van Ruimtelijke plannen. 

Beroep
Het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk gedurende bovengenoemde inzage termijn voor:

Degene die tijdig zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn;
Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Het beroepschrift moet naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de Raad van State via Loket Rechtspraak Bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

In werking
Het raadsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde Afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Indien een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, telefonisch bereikbaar via nummer (0485) 34 83 83.

Overige berichten

- Voorkom CO-vergiftiging met deze tips
- Terugblik online informatiesessie dijkversterkingen Well
- Update CV de Maasjoerts
- Online Woordenboek Wells Dialect
- Uitslag Nationale Zonnebloem Loterij 2021
- Foto's Geluidswal De Kamp
- Column Pierre Linssen: “De mens is niet alléén in het al dan niet gevaccineerd zijn een bedreiging voor elkaar.”
- LETOP ONLINE: Informatiebijeenkomst Dijkversterking/ Terugblik Hoogwater
- Column Pierre Linssen: COVID‐19, wat we er van denken en de ‘maatregelen’
- Column Pierre Linssen: Afleiding
- Uitnodiging: boekpresentatie 'WELL sporen uit het verleden'
- Resultaten belevingsonderzoek hoogwater
- Column Pierre Linssen: The neverending story: Game of Thrones
- Spokentochten Reanimatiedag
- Well: vooraankondiging informatiebijeenkomst