Limburgse waterpartners eens over aanpak hoogwaterveiligheid

Publicatiedatum: 26-03-2020

Na intensief overleg in de afgelopen maanden hebben partijen - Waterschap Limburg, Provincie Limburg en de Limburgse Maasgemeenten met betrokkenheid van het Rijk en RWS - gezamenlijke afspraken gemaakt over de vervolgaanpak voor het Limburgse waterveiligheidsbeleid.

Wat betekent dit voor Well?

Voor Well ligt het ontwerpvoorkeursalternatief met de milieueffectrapportage nu ter inzage en wordt een verdere hoogte-optimalisatie opgepakt na vaststelling van het voorkeursalternatief. In november 2019 hebben Rijk, gemeente, provincie en waterschap bestuurlijke afspraken gemaakt over een aangepast dijktracé in Well met meer dan 40 miljoen euro aanvullende financiering. In plaats van één dijk komen er twee omdijkte eilanden en een groene rivier. Daarom kijken partijen de komende tijd in goed onderling overleg naar een bij de nieuwe situatie passende norm. En zoals dat bij alle dijkversterkingen gebeurt wordt de dijkhoogte geoptimaliseerd bij het verder detailleren van de plannen in de zogenaamde planstudiefase. Dat gebeurt in een gezamenlijk ontwerpproces, binnen de geldende wet. Daarbij wordt, bij wijze van uitzondering, ook gekeken naar een kortere levensduur. Verkorten van de levensduur tot 25 jaar betekent dat de hoogte van de groene dijk circa 15 cm lager wordt omdat de klimaatverandering maar voor 25 jaar hoeft te worden ingecalculeerd. Het ruimtebeslag van de dijk verandert niet.

Overige berichten

- Gemeente Bergen: Het jaar 2019 in één oogopslag
- Updatie Landgoed Wellsmeer
- Webteam op sterkte
- Stichting Leergeld De Stuwwal meldt goede resultaten over het jaar 2019.
- Werkzaamheden Wezerweg
- Verongelukte Wellse kinderen WOII beschreven in boek
- Notulen vergadering Wells Forum
- Electrische auto voor blauwe BOA
- Oproep aan de ondernemers
- Livestream Inhijsen liggers nieuwe brug Wanssum
- Inloopavond Maaspark Well & Seurenheide
- Aanleg verkeersplateau bij Kasteelsehof
- Vollemaanswandeling Leukermeer
- Gebratech komt naar Well