Opstart participatieproces voor de planvorming van gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

Publicatiedatum: 17-02-2023

Op 23 mei 2022 is het integrale plan Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well gepresenteerd waarin rivierverruiming, dijkversterking, beekherstel en gebiedsinrichting hand in hand gaan. Waterschap Limburg heeft veel positieve reacties mogen ontvangen.

Tegelijkertijd wacht u op het moment waarop u weer mee mag denken over de vormgeving en inrichting van uw woonomgeving. De bestuurlijke afspraken tussen de projectpartners (Rijk, provincie Limburg, gemeente Bergen en Waterschap Limburg) over rollen, verantwoordelijkheden en financiering voor de planuitwerkingsfase van deze gebiedsontwikkeling zijn inmiddels zo goed als rond.

Daarom neemt Waterschap Limburg u graag mee in wat u de komende periode kunt verwachten.

Voorbereidende onderzoeken
Vanaf maart 2023 starten diverse voorbereidende onderzoeken (o.a. bodemonderzoek en archeologische onderzoeken) waarmee we belangrijke informatie verzamelen over het gebied. Deze informatie wordt gebruikt om de benodigde hoogte en breedte van de dijken te kunnen bepalen en om inzicht te krijgen in de milieueffecten van de maatregelen. Belangrijke informatie voor u, het projectteam en haar partners. Want alleen met feiten op tafel kunnen we weloverwogen keuzes en een passend dijkontwerp maken.

Voor de archeologische en bodemonderzoeken moeten bijvoorbeeld verschillende soorten boringen in de grond gedaan worden. De onderzoeken vinden plaats zowel op openbaar terrein als privé gronden. Wanneer het nodig is om op uw perceel onderzoek te doen nemen we hierover altijd persoonlijk contact met u op. Zo kunnen we met u bespreken welke onderzoeken op uw terrein uitgevoerd worden, hoe lang dit duurt en wat u daarvan merkt en kunt u gelijk bij ons terecht voor vragen.

Meer informatie over de typen onderzoeken en hoe deze worden uitgevoerd, kunt u lezen op onze website.

Terinzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) & Verkenningenrapport Groene Rivier Well
Eind maart wordt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de herziene NRD ter inzage gelegd met daarbij het Verkenningenrapport Groene Rivier Well. De NRD beschrijft de aanpak voor het milieueffectenonderzoek dat in de komende twee jaar wordt uitgevoerd. U kunt in de ter-inzage-periode een zienswijze indienen als u bijvoorbeeld milieueffecten mist of een ander type onderzoek voorstelt.

Met dit NRD gaat ook het Verkenningenrapport Groene Rivier Well mee ter inzage. Het Verkenningenrapport beschrijft de weg die het project heeft afgelegd tot afronding van de verkenningsfase met een Voorkeursalternatief (VKA). Het VKA uit 2020 is daarin op een aantal punten aangepast en aangevuld. Ook hierop kunt u in deze periode een zienswijze indienen. In april wordt hiervoor ook een inloopbijeenkomst georganiseerd. Ter plekke kunt u de stukken inzien en kunt u terecht met uw vragen of ter plekke een zienswijze kunt indienen. Uiteraard kunt u de stukken ook online inzien. De link wordt als het zover is met u gedeeld.

Gezamenlijk verder ontwerpen
Nadat in maart 2023 duidelijk is welk ingenieursbureau het project gaat ondersteunen bij de verdere uitwerking van het Voorkeursalternatief, kunnen we weer samen met u aan de slag om de plannen verder vorm te geven.

In de periode april-juni worden hiervoor de eerste bijeenkomsten georganiseerd per deelgebied (o.a. Elsteren, Oud Well, ’t Leuken). Daarna volgt een reeks ontwerpsessies per (sub)deelgebied (o.a. Achtertuinen Oud Well, De Paad oost etc.) waarin u actief kunt meedenken vanuit uw eigen belang over de inpassing van het Voorkeursalternatief rondom uw woning, bedrijfspand of perceel. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.

Heeft u naast de gezamenlijke bijeenkomsten behoefte aan een persoonlijk gesprek om door te praten over de impact van de plannen op uw situatie? Dan kunt u gebruik maken van spreekuren die we gaan organiseren of een afspraak maken voor een keukentafelgesprek. Via de nieuwsbrief houden we u hiervan op de hoogte.

Opstart nieuwe omgevingswerkgroep Groene Rivier
Voor de komende fase wordt er voor het project ook een nieuwe omgevingswerkgroep opgericht, bestaande uit belanghebbenden/ deskundigen uit het gebied. De omgevingswerkgroep gaat intensief meedenken met het ontwerpteam over de uitwerking van de Groene Rivier en De Band. Daarnaast zijn de integrale samenhang van de gehele gebiedsontwikkeling op thema’s als ruimtelijke kwaliteit/landschappelijke inpassing, recreatieve routes, natuur- en groencompensatie, erfgoed, verkeer en waterhuishouding in de omgevingswerkgroep onderwerp van gesprek.

In de werkgroep gaat het nadrukkelijk niet om privébelangen, maar juist om een bredere blik op het hele gebied en alle thema’s. In de ontwerpsessies per deelgebied is nadrukkelijk wel ruimte voor privébelangen (zoals inpassing van de kering in de eigen tuin). De uitwerkingen die met de omgevingswerkgroep gedaan worden, worden daarna tevens aan het bredere publiek gepresenteerd in publieksbijeenkomsten. Daar kan een ieder zijn mening geven. Dus ook als u niet in de omgevingswerkgroep zit, kunt u meedenken. Alleen wordt er dan minder van uw tijd gevraagd.

Voor de omgevingswerkgroep zijn we op zoek naar:

  • 10-15 creatieve enthousiastelingen die met het ontwerpteam meedenken vanuit het algemeen belang en die dus over hun eigen belang heen kunnen kijken;
  • Wellenaren die affiniteit hebben met of veel kennis van één of meerdere van de genoemde thema’s (ruimtelijke kwaliteit/landschappelijke inpassing, recreatieve routes, natuur- en groencompensatie, erfgoed, cultuurhistorie, verkeer en waterhuishouding);
  • En die ongeveer een avond in de 2 maanden beschikbaar is voor een omgevingswerkgroep bijeenkomst.

Wilt u zich opgeven voor de omgevingswerkgroep Groene Rivier?
Dat kan via dit formulier tot uiterlijk 24 februari 2023.

De groepsgrootte van de werkgroep is maximaal 15 personen. Bij meer aanmeldingen dan beschikbare plekken maken we in samenspraak met de kandidaten een selectie op basis van motivatie en achtergrond om zo te zorgen dat we een diverse groep samenstellen.

De eerste bijeenkomst wordt eind maart georganiseerd. Deze bijeenkomst staat in het teken van kennismaken en een reflectie op het Ruimtelijk Kwaliteitskader deel 1. Het Ruimtelijk Kwaliteitskader deel 1 geeft richting aan de eisen die we gaan stellen aan de ontwerpen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Overige berichten

- De Wensambulance bij de Zonnebloem Well-Wellerlooi
- Column Pierre Linssen: Ruim 31 jaar later …
- Vernieuwde GroenBlauw schoolplein van de Vitusschool
- Jubileumconcert Jeugdorkest
- Update Wellse kermis
- KVW Well: opgeven is vanaf nu mogelijk
- Goede Doelen Week Well in de startblokken
- Expositie DE OPKOMST, GLORIE en EINDE van VC TORNADO WW.
- gezamenlijk duurzaam sportpark.
- Een bijzondere dag: Verbonden door vriendschap
- 4 mei herdenking op de Hamert
- Gratis T-shirt voor Nijmeegse Vierdaagse lopers uit gemeente Bergen
- Bootreis met de Zonnebloem
- Ontmoetingspunt Well: Wellse winkeliers en ondernemers (2)
- AFSLUITING N271 weekend 12-16 april