Ons dörpke Well

Realisatie van de Zuidgeul in natuurgebied 'de Band'.

Rijkswaterstaat is op 04-05-2015 begonnen met de aanleg van de hoogwatergeul langs de Maas in Natuurgebied 'de Band'.Op 30-09-2015 is de geul officieel opgeleverd.
Vanaf het moment dat de Maas meer dan 1000 kuub per seconde vervoert, stroomt het water op twee punten de Band in, om er een stukje noordelijker weer uit te stromen. De nevengeul gaat dan meestromen met de Maas. 

Volgens de eerste plannen uit 2002 zou het hele natuurgebied flink op de schop gaan. Uiteindelijk is voor een kortere geul gekozen, waardoor natuurgebied de Band zo goed als intact is gebleven. De geul is bovendien gevorkt, om een dassenburcht te ontzien. Om de gewenste verlaging van de waterstand te halen, is een deel van het maaiveld tussen de Maas en het natuurgebied iets verlaagd.

Eerst werd een bodemonderzoek uitgevoerd, gevonden explosieven uit de Tweede Wereldoorlog werden onschadelijk gemaakt en bomen werden gekapt. Waardevolle planten zijn door een ecoloog geïnventariseerd en verplaatst.

Het maaiveld werd verlaagd en de Bandweg werd op drie plaatsen verlaagd. Hierdoor kan dit gebied bij hoogwater vollopen en daarna ook weer leegstromen. 
Deze zuidelijke geul werd aangelegd door aannemer Martens en Van Oord en was eind 2015 klaar. Er werd gestart met het aanvoeren van materieel over water. Met stalen rijplaten zijn wegen aangelegd, er was een los-brug voor de schepen en er werden proefsleuven gegraven. Circa 280.000 kubieke meter grond moest worden afgevoerd. Ook werd een deel van de oever ontdaan van stenen. Hierdoor ontstond een ondiep water met een gezond planten- en dierenleven en verbeterde de kwaliteit van het rivierwater.
De aanleg van de eerste geul nabij de Kamp is al in maart 2014 gestart. De geulen moeten zorgen voor betere bescherming bij overstromingen door de rivier


 

Struinpad in de Band.

Het gebied wordt begraasd door een koppel Galloways. Voorheen werd ook met Koniks paarden begraasd. Het beheer is  sinds 1985 door Stichting Het Limburgs Landschap uitgevoerd. In de Band is een fraai ontwikkelend, structuurrijk moerasbos ontstaan, met natte en drogere bossen, struweel, graslanden en moerasjes met lage vegetatie. Het gebied is een woongebied van de bever. In het noordelijk deel bevindt zich een dassenburcht. Bij de Wellse bewoners leeft de wens om een beter wandelpad te hebben om direct vanuit het dorp een rondje te kunnen lopen. De Band is natuurlijk vrij toegankelijk, maar het is ook een moerasbos zonder pad, met verschillende obstakels die een gemiddelde wandelaar niet gemakkelijk neemt.  De definitieve route van het aan te leggen wandelpad vanuit de St. Nicolaasstraat is nog niet helemaal bepaald. 

In de 2e week van december 2016 startte het kappen van bomen en struiken in De Band als voorbereiding om een struinpad te realiseren.

Het wordt een onverhard pad waar stevig schoeisel of laarzen aan te bevelen zijn. Als de herinrichting voltooid is, kunnen wandelaars blijven genieten van de ruige natuur, maar ook van mooie uitzichten over de Maas.